Prevoz odpadkov po novi uredbi o odpadkih

E-pošta natisni PDF

V nadaljevanju vam posredujemo kratko pojasnilo o vpisu prevoznikov v evidenco prevoznikov odpadkov po novi Uredbi o odpadkih, ki velja od 31. 12. 2011. Vsebina uredbe je bila podrobneje predstavljena v decembrski številki revije Obrtnik.

Člani, ki želijo prevažati odpadke, ki niso v njihovi lasti, se morajo v ta namen še vedno vpisati v evidenco prevoznikov odpadkov pri Agenciji RS za okolje (ARSO), kot je to veljajo po stari Uredbi o ravnanju z odpadki. Po novem pa v vlogah ni več potrebno vpisovati posameznih odpadkov in pripadajočih klasifikacijskih številk odpadkov, ampak se le opredeli ali se bodo prevažali nevarni in/ali nenevarni odpadki.

Prevoznikom, ki so vpisani v evidenco prevoznikov po stari Uredbi o ravnanju z odpadki, se ni potrebno na novo vpisovati, potrdilo ostaja veljavno. V kolikor pa želijo biti registrirani za prevoz vseh odpadkov (kot to dopušča nova zakonodaja), pa naj čim prej vložijo novo vlogo na ARSO.

ARSO po novem tudi ne preverja več ali prosilec v primeru prevažanja nevarnih odpadkov izpolnjuje druge pogoje, npr ustrezna usposobljenost delavcev, ADR certifikat, … kar seveda ne pomeni, da to ni več obvezno. Smatra se, da je prosilec seznanjen z obveznosti, ki izhajajo iz drugih predpisov (cestno prometni predpisi, varnost pri delu, ADR predpisi, …)

Skladno z Zakonom o varstvu okolja sme prevoz komunalnih odpadkov izvajati samo tisti prevoznik odpadkov, ki je z aktom občine izbran za izvajalca javne službe prevoza komunalnih odpadkov, o čemer pisno obvesti Ministrstvo za okolje in prostor, ki ga potem vpiše v seznam prevoznikov odpadkov.

Vloga (v prilogi sporočila) se vloži pisno ali elektronsko na obrazcu, ki je objavljen na spletnih straneh ARSO, plača se 9,80 upravne takse.

Naslov:
Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija

 

Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/obrazci/

Vse relevantne spremembe morajo prevozniki sporočati na ARSO najkasneje v 30 dneh od nastale spremembe(sprememba imena, naslova firme, sedeža,…).

Vpis v evidenco se opravi za nedoločen čas, na željo prevoznika se ga lahko iz evidence izbriše, izbris pa je možen tudi v drugih primerih, npr ob neizvajanju naloženih ukrepov zaradi nepravilnega ravnanja z odpadki s strani inšpekcije.

Prevoznik mora pri opravljanju prevoza odpadkov skrbeti, da prevoz opravlja na način, da ni  ogroženo človekovo zdravje in da ravnanje ne povzroča škodljivih vplivov na okolje.

Kadar prevoznik prevaža nevarne odpadke, mora pošiljko obvezno spremljati kopija evidenčnega lista, ki jo podpiše tudi prevoznik. Prevoznik pa je o prevozu nevarnih odpadkov dolžan voditi evidenco o opravljenih prevozih v obliki zbirke kopij evidenčnih listov, ki so časovno urejeni. V kolikor gre za prevoze po Uredbi o pošiljkah odpadkov pa je potrebno hraniti kopije transportnih listin.

Evidence je potrebno shranjevati najmanj 3 koledarska leta.

 Prevoznik_23_1_2012.doc  

 

Prijava

Iskanje

Dobrodošli na uradni strani OOZ Brežice

V zbornici je združenih več kot 500 članov iz sedmih sekcij, v okvirju katerih so organizirana redna izobraževanja, delavnice in posvetovanja. Članom nudimo tudi pomoč in podporo, ter izvajamo storitve e-Vem točke, ter skrbimo tudi za medsebojno druženje in sodelovanje.

© 2011 Območna obrtno-podjetniška zbornica Brežice, Cesta prvih borcev 3, 8250 Brežice | telefon: 07 499 22 70 | natasa.bogovic@ozs.si
Izdelava spletnih strani: Modra Ideja